„Eko-logiczni – Eko-turystyczni” – nabór do projektu

Lokalna Organizacja Turystyczna Wrota Karpat Wschodnich informuje o realizacji projektu pn. Eko-logiczni – Eko-turystyczni zielona turystyka szansą rozwoju polsko słowackiego pogranicza, w partnerstwie z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze oraz Ekotrend Slovakia zväz ekologického poľnohospodárstva.

Czas trwania projektu: od 9 lutego do 31 maja 2015 r. Projekt realizowany jest po stronie polskiej w powiatach: przemyskim, bieszczadzkim, leskim i sanockim a po stronie słowackiej w rejonach: Levoča, Poprad, Stará Lubovňa, Kežmarok i Sabinov.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionów poprzez propagowanie rozwoju ekoturystyki na obszarach wiejskich, a także wywarcie korzystnego wpływu na sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców polsko – słowackiego pogranicza dzięki zwiększeniu aktywności gospodarczej lokalnych społeczności.

Projekt przewiduje:

- 2 szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia agroturystyk, gospodarstw ekologicznych i usług okołoturystycznych;

- 2 warsztaty wyjazdowe w celu poznania walorów przyrodniczo – kulturowych obu regionów, tradycyjnego jadła i rzemiosła, prezentacji modelowych gospodarstw i wymiany doświadczeń;

- indywidulane doradztwo i pisanie biznesplanów

- wspólną promocję m.in. poprzez udział w targach AGROTRAVEL, międzynarodową konferencję, stworzenie wspólnej bazy ofert turystycznych oraz wydanie informatora.

Beneficjentami są przede wszystkim mieszkańcy terenów wiejskich objętych projektem: właściciele gospodarstw rolnych i ekologicznych, agroturystyk, a także osoby chcące takowe założyć. W szczególności zapraszamy osoby pozostające na tzw. ukrytym bezrobociu i kobiety z ww. powiatów.

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesyłać do 28 lutego br. na formularzu dostępnym na stronach: www.wrotakarpat.com oraz www.dziedzictwoprzyrodnicze.pl drogą elektroniczną na adres: organistowka@gmail.com. Więcej informacji pod nr telefonu 731 666 781.

plakat8-pl-1

Formularz zgłoszeniowy_pl

Pasek plskProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

„Eko-logiczni – Eko-turystyczni”

loga patnerow PL-SKProjekt: „Eko-logiczni – Eko-turystyczni” – zielona turystyka szansą rozwoju polko-słowackiego pogranicza.

Wnioskodawca: Lokalna Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat Wschodnich”

Partner krajowy: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Partner zagraniczny: Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva          

Termin realizacji projektu: 09.02.2015 – 31.05.2015

Wartość projektu: 54 400,00 Euro

Dofinansowanie z EFRR: 46 240,00 Euro

Współfinansowanie z budżetu państwa: 5 440,00 Euro

Projekt będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: przemyskim, bieszczadzkim, leskim i sanockim a po stronie słowackiej w Kraju Preszowskim w powiatach: Levoča, Poprad, Stará Lubovňa, Kežmarok i Sabinov.

Cele projektu:

Głównym celem proj. jest podniesienie atrakcyjności turyst. regionów poprzez propagowanie rozwoju ekoturystyki na obszarach wiejskich, a także wywarcie korzystnego wpływu na sytuację społ-ekonom mieszkańców polsko – słowackiego pogranicza dzięki zwiększeniu aktywności gosp. lokalnych społeczności.

 Cel ogólny będzie realizowany poprzez cele bezpośrednie:

 • poprawa jakości usług turystycznych które wpłyną na wzmocnienie konkurencyjności
  i atrakcyjności polsko-słowackiej oferty turystycznej dzięki podniesieniu kwalifikacji osób działających w branży turystycznej;
 • nawiązanie współpracy i integrowanie środowisk zainteresowanych rozwojem turystyki zrównoważonej po stronie polskiej i słowackiej, poprzez wymianę informacji i doświadczeń, wzajemnej prezentacji dobrych praktyk, umożliwienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy właścicielami gospodarstw agroturystycznych, rolnikami, przedstawicielami JST i działaczami NGO;
 • promocja walorów przyrodniczo – kulturowych pogranicza poprzez publikacje informacyjno – promocyjne, udział w targach turystycznych, tworzenie wspólnych kanałów informacyjnych wpływających na poszerzenie wiedzy turystów, inwestorów branży turystycznej jak i samych mieszkańców regionów przygranicznych nt. atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjno – wypoczynkowej tych obszarów;
 • wspieranie działalności ekoturystycznej zgodnej ze zrównoważonym rozwojem na terenach wiejskich poprzez szkolenia, warsztaty oraz indywidualne doradztwo skierowane m.in. do osób zamierzających prowadzić gospodarstwa agroturystyczne, rolnictwo ekologiczne, a także świadczyć usługi okołoturystyczne, co wpłynie na aktywizację lokalnej społeczności i poprawę ich sytuacji ekonomicznej oraz ochronę środowiska naturalnego.

Grupy docelowe:

Grupą docelową jest społeczność zamieszkująca tereny wiejskie objęte projektem – właściciele gospodarstw rolnych i ekologicznych, agroturystyk, a także osoby chcące takowe założyć. Projekt w szczególności adresowany jest do grup marginalizowanych – osób pozostających na tzw. ukrytym bezrobociu oraz kobiet.

Działania proj. przewidziane są na 4 m-ce:

 1. Organizacja biura oraz akcji informacyjno – promocyjnej; przeprowadzenie naboru dla uczestników projektu.
 2. Przeprowadzenie 2 warsztatów wyjazdowych po stronie polskiej i słowackiej dla zakwalifikowanych uczestników o charakterze informacyjnym, poznawczym i integracyjnym w celu poznania walorów przyrodniczo – kulturowych obu regionów, tradycyjnego jadła i rzemiosła, prezentacji modelowych gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych wymianie doświadczeń, przekazania dobrych praktyk.
 3. Organizacja 4 szkoleń (2 po stronie polskiej i 2 po stronie słowackiej) dotyczących m.in. aspektów prawnych i podatkowych ważnych przy zakładaniu i prowadzeniu działalności agroturystycznej oraz gospodarstw ekolologicznych, usług okołoturystycznych, możliwości pozyskania dotacji zewnętrznych, zasad pisania biznesplanów.
 4. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa, podczas którego beneficjenci ocenią możliwości rozwojowe posiadanych gospodarstw i wybiorą najwłaściwsze pod względem ekonomicznym kierunki rozwoju działalności turystycznej i ekologicznej. Zostaną opracowane dla nich indywidualne biznesplany.
 5. Stworzenie wspólnej bazy danych ofert turystycznych, która zostanie wykorzystana do opracowania informatora, który będzie kolportowany wśród właścicieli agroturystyk, gospodarstw ekologicznych, podmiotów branży turystycznej, punktów informacji turystycznej, a także podczas konferencji i targów.
 6. Organizacja konferencji podsumowującej projekt, podczas której zostaną przedstawione rezultaty projektu, efektywność podjętych działań oraz ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów.
 7. Wspólny udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach w celu dotarcia z promocją produktów turystycznych oraz walorów przyrodniczo-kulturowych regionów do większej liczby odbiorców. Targi będą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z podmiotami branży turystycznej.

Pasek plskProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa (10%) za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

FDP LOGO

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do współpracy.

 

Informujemy, że zamierzamy ubiegać się o środki finansowe z NFOŚiGW w Warszawie na realizację działań społeczności lokalnych na rzecz środowiska naturalnego.
Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.
Pomysłodawcami mogą być: osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe fundacje.
Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych przykładowych obszarów:
- czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków;
- ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
- lokalny monitoring przyrodniczy;
- przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich;
- ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi;
- budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
- odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew;
- zachowanie i pielęgnacja cennych alei przyrodniczych;
- zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
- zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie młodych zbiorników wodnych;
- rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym;
- modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt;
- usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
- renaturyzacja/rekultywacja obszarów zdegradowanych przez człowieka;
- ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej;
- działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.
Termin składania zgłoszenia: 15 stycznia 2015
Okres realizacji projektu: lipiec 2015 –czerwiec 2017
Ilość inicjatyw lokalnych oddolnych w projekcie: min: 20 inicjatyw
Budżet na 1 inicjatywę: ok.  20 000,00 PLN (max 400 000,00 na 20 inicjatyw)
Dofinansowanie: 100%
Jakie dokumenty są potrzebne do każdej inicjatywy ?:
 • Nazwa inicjatywy – jednoznaczna identyfikacja np. Ochrona owadów zapylających w powiecie X; Termomodernizacja ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w miejscowości Y;
 • opis inicjatywy i uzasadnienie jej celowości, :
A.  Lokalizacja inicjatywy (gmina/gminy)
B. Zasadność i celowość wdrożenia inicjatywy, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań środowiskowych (zidentyfikowana potrzeba służąca poprawie stanu lokalnego środowiska naturalnego)
C. Zaplanowane działania w ramach inicjatywy i oczekiwane mierzalne rezultaty
D. Planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji inicjatywy odniosą jej bezpośredni uczestnicy, lokalna społeczność i środowisko naturalne
E. Sposób zaangażowania lokalnych zasobów (naturalnych, społecznych, finansowych) w realizację inicjatywy
 • opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatyw,
 • zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatyw,
 • umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatyw

Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw!

Partnerstwo Naturowe na targach HANDMADE i EcoFamily.

W dniach od 15 do 16 listopada br. Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych wzięło udział w targach kieleckich EcoFamily – Ekologia dla Rodziny.

Na wystawie, na powierzchni ok. 1000 m2 swoją ofertę prezentowało 140 firm z Polski i Niemiec. Targowe stoiska wypełniła m.in. ekologiczna żywność, ręcznie wykonane ozdoby, odzież, zabawki i biżuteria oraz naturalne kosmetyki. Odwiedzający mogli również poznać innowacyjne rozwiązania dla domu i skorzystać z szerokiej oferty ekologicznych gospodarstw rolniczych. Targi odwiedziło ponad 6.5  tysiąca gości. Imprezę urozmaicały różnorodne pokazy i konkursy. Partnerstwo, oprócz stoiska z rękodziełem, zdrową żywnością i materiałami informacyjno –promocyjnymi, prezentowało ciekawe warsztaty: z powroźnictwa – prowadzone przez Tomira Haydera, wikliniarskie – realizowane pod okiem Jacka Wydrzyńskiego oraz ceramiczne – skierowane m.in. dla najmłodszych, którymi zaopiekowała się Katarzyna Grabka z Pracowni Ceramiki Artystycznej „Zapiecek”. Były też pokazy kulinarne – w specjalnie przygotowanej Strefie Vip gotowali przedstawiciele Korony Kielce i Effektora. Wszystkie ekologiczne produkty potrzebne kucharzom dostarczyli  wystawcy. Imprezie towarzyszyła konferencja „Rolnictwo ekologiczne – nowe perspektywy” współorganizowana przez partnerów targów: Ekogwarancja PTRE, Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych oraz Stowarzyszenie Polska Ekologia. Targi objęte zostały  honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wizje Natury 2014

Związek Polskich Fotografów Przyrody, we współpracy z Kampinoskim
Parkiem Narodowym, zaprasza na jubileuszową X edycję Międzynarodowego
Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury” – w dniach 15-16
listopada 2014 roku do Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego
w Izabelinie, przy ul. Tetmajera 38.

W planach – jak zwykle – wiele atrakcji: spotkania z mistrzami
fotografii przyrodniczej z kraju i zza granicy, pokazy filmowe,
przegląd pokazów konkursowych, wernisaż wystawy, a przede wszystkim
wspaniała atmosfera oraz możliwość posłuchania ale i porozmawiania o
fotografii, przyrodzie z innymi.
Wstęp na imprezę jest wolny.
http://zpfp.pl/wizje-natury/2014

Na festiwalu będzie też stoisko naszej Fundacji, będzie można dowiedzieć się więcej o naszej działalności, oraz otrzymać wydane przez nas publikacje.

Zapraszamy!

baner_wizje natury2014-do-internetu (2)

 

IV Targi Ekologia dla Rodziny

15-16 listopada  w Kielcach odbędą się IV Targi Ekologia dla Rodziny ECOFAMILY. Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych będzie promować  ekoturystykę, produkty ekologiczne, tradycyjne, regionalne i lokalne oraz powiązane z nimi rolnictwo ekologiczne.

Partnerstwo zaprosiło również do współpracy lokalnych artystów, twórców ludowych i rękodzielników. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko a także do udziału w ciekawych warsztatach!

Więcej informacji na stronie: http://www.targikielce.pl/pl/iv-targi-ekologia-dla-rodziny-ecofamily,262,d.htm

Podsumowanie uczestnictwa Partnerstwa Naturowego na Targach NATURA FOOD.

Odbywające się w dn. 3-5 października 2014r. Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD odwiedziło ponad 12 tys. gości. Wśród ponad 300 producentów z kraju i zagranicy m.in. z Litwy, Węgier, Włoch, Republiki Czeskiej, Niemiec oraz Japonii, byli również członkowie Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych. Partnerstwo promowało zdrową, naturalną i regionalną żywność: ekologiczne miody, soki i przetwory, susze owocowe i grzybowe, nietuzinkowe piwa z Browaru Ursa Maior oraz tradycyjne potrawy z Pogórza. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających, którzy chętnie degustowali nasze produkty oraz pozyskiwali informacje na temat działalności samego Partnerstwa. Ponad 50% odwiedzających stanowili przedstawiciele kadry menedżerskiej, rolnicy, producenci, przetwórcy, właściciele sklepów oraz dystrybutorzy żywności. Targom towarzyszyło szereg spotkań i konferencji branżowych przeznaczonych dla producentów artykułów ekologicznych oraz właścicieli i pracowników sklepów – Akademia Biokuriera oraz seminaria w ramach Forum BIObiznes, a także Forum EKObranży, poświęcone zagadnieniom handlu i sprzedaży w biznesie ekożywności. Dla naszych członków była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych.

III Edycja Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy

W dniach 13-14 września 2014r. Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych, którego liderem jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, wzięło udział w III Edycji Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy. Międzynarodowa Impreza targowa, której przewodnie hasło brzmiało: „Karpaty – pomiędzy mistyką a inteligentnym rozwojem”, odbyła się w Hali Podpromie w Rzeszowie w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, a jej organizatorami byli: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia. Celem imprezy była prezentacja krajów i regionów karpackich oraz alpejskich: promocja ich walorów przyrodniczo – kulturowych, atrakcji turystycznych i potencjału społeczno-gospodarczego.

tn_DSC_0382

Stoisko Partnerstwa Naturowego prezentowało zarówno lokalne rękodzieło: ikony i obrazy Pani Agnieszki Bieniek – Wydrzyńskiej, patery Pana Jacka Wydrzyńskiego oraz meble rustykalne Pana Tomira Hayder jak i tradycyjne nalewki Pani Janiny Olszańskiej oraz zdrowotne soki Pani Aleksandry Ryzner. Wystawa oraz ciekawe materiały informacyjne wspierały promocję walorów kulturowo – przyrodniczych regionu i zachęcały turystów do odwiedzenia Pogórza. Gościnnie na stoisko została zaproszona Pani Halina Tołstyj z Ukrainy, która poprowadziła warsztaty malowania zabawek, cieszące się zainteresowaniem nie tylko najmłodszych ale również osób dorosłych.

tn_DSC_0320

Na targach swoje oferty turystyczne prezentowały organizacje pozarządowe, uczelnie oraz samorządy miast jak np. Dębica, Truskawiec , Sambir, Lwów, Snina czy Świdnik, a walory uzdrowiskowe m.in. Rymanów, Horyniec czy Iwonicz. Wśród wystawców znaleźli się także przedsiębiorcy, m.in. wędliniarze, piekarnie, producenci i dystrybutorzy wina, napojów i pierogów. Nie zabrakło również artystów i rękodzieła. W sumie zaprezentowało się 120 wystawców z całej Europy, m.in. z Hiszpanii, Szwajcarii, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Belgii, Rosji, Węgier i Niemiec.

tn_DSC_0371

Ratujmy nadobnicę alpejską

INFORMACJA PRASOWA

Nadobnica alpejska

fot. Adam Bohdan

Pomóż ratować nadobnicę alpejską

Karpackie buki zasiedlone przez nadobnicę alpejską są masowo wywożone z lasów wraz z kolejnymi generacjami skrajnie zagrożonego gatunku. Organizacje przyrodnicze nawołują do wdrożenia należytej ochrony nadobnicy i zaniechania tego procederu. Mogą w tym pomóc osoby przebywające w górach.

Nadobnica alpejska – barwny, skrajnie rzadki chrząszcz z rodziny kózkowatych, jest europejskim symbolem ochrony przyrody. Do przetrwania potrzebuje martwych buków, niezbędnych do rozwoju larw. Niestety takie właśnie drzewa są w okresie rozrodu nadobnicy masowo wywożone z  lasów wraz z kolejnymi jej generacjami. Ginący gatunek, bardziej niż w lesie, spotykany jest częściej na sprzedawanym przez Lasy Państwowe drewnie opałowym, oraz drewnie przeznaczonym do wyrobu węgla drzewnego. Dlatego Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zainicjowały akcję – Ratujmy nadobnicę alpejską. Organizacje zachęcają do odnotowywania i fotografowania napotkanych w trakcie górskich wędrówek nadobnic alpejskich przesiadujących na ściętych drzewach oraz przekazywania tych informacji w celu stworzenia wspólnej bazy danych obserwacji tego gatunku. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do ochrony konkretnych stanowisk tego gatunku w Karpatach oraz do przygotowania planu ochrony Natura 2000 dla ostoi Bieszczadzkiej – kluczowego dokumentu, który powinien zagwarantować należytą ochronę gatunków chronionych dyrektywami UE, w tym nadobnicy alpejskiej.

Mamy nadzieję, że Lasy Państwowe zaczną dostrzegać problem i dostosują w końcu gospodarkę leśną do wymagań ochronnych najrzadszych gatunków Puszczy Karpackiej, zwłaszcza nadobnicy alpejskiej – mówi Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, która od lat zajmuje się ochroną Puszczy Karpackiej.

Chodzi przede wszystkim o zaprzestanie składowania wyciętego drewna bukowego w okresie letnim, gdyż chętnie zasiedlane jest ono przez nadobnicę. Doprowadza to do drenowania populacji gatunku i wywożenia wraz z drewnem kolejnych generacji nadobnicy. Niemniej ważne jest pozostawianie w lesie odpowiednich ilości martwego drewna bukowego – wyjaśnia Adam Bohdan z Pracowni.

W Polsce szczątkowe populacje nadobnicy alpejskiej zachowały się głównie w Beskidach i w Bieszczadach. Dorosłe osobniki pojawiają się w lipcu i sierpniu na martwych bukach. Gatunek jest objęty ochroną w kraju, ponadto jest gatunkiem szczególnej troski Unii Europejskiej- został ujęty w II i IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej, gdzie ma status gatunku o znaczeniu priorytetowym. Gatunek wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, gdzie posiada status bardzo wysokiego ryzyka. Taki sam status bardzo wysokiego ryzyka EN nadobnica alpejska posiada na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce.

Prosimy o przekazywanie informacji o zaobserwowanych nadobnicach (wraz ze współrzędnymi GPS lub możliwie precyzyjną lokalizacją) pod podane poniżej maile i numery telefonów:

609008039 – biuro projektu Strażnicy Puszczy Karpackiej (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze)

881035585 – Radosław Michalski; dziedzictwoprzyrodnicze@gmail.com

532284313 – Adam Bohdan; adam.bohdan@wp.pl

 

FOTO (1) NADOBNICA NA POLANACH

Nadobnica znaleziona na sprzedanym przez Lasy Państwowe drewnie opałowym w Nowym Łupkowie w Bieszczadach w sierpniu b.r. Dzięki krokom podjętym przez Pracownię oraz RDOŚ w Rzeszowie okaz został przemieszczony w bezpieczne miejsce.

 

Nadobnica Alpejska

fot. Adam Bohdan

Nadobnica

FOTO (2) WYCIĘTE BUKI

Jedynie na odcinku 90 km dróg leśnych w nadleśnictwach Cisna i Baligród na początku sierpnia b.r. odnotowano ponad 300 pozostawionych, ogromnych buków, stanowiących śmiertelną pułapkę dla nadobnicy.

 

fot. Adam Bohdan

fot. Adam Bohdan

Uwaga: nie wolno tego gatunku zabierać, przemieszczać i płoszyć, dlatego fotografowanie i filmowanie powinno się odbywać w sposób nie powodujący płoszenia i niepokojenia.

Nowosiółki Dydyńskie: Polsko-ukraiński plener malarski „Reliktowa puszcza karpacka”

Od 13 do 21 lipca w miejscowości Nowosiółki Dydyńskie odbywa się polsko-ukraiński plener malarski pt. „Reliktowa puszcza karpacka”. Organizatorem pleneru jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze http://www.dziedzictwoprzyrodnicze.pl/ , która udostępniła uczestnikom swoją nowo uruchomioną terenową bazę w Nowosiółkach Dydyńskich.

Ideą pleneru jest promowanie wiedzy o istnieniu na terenie Pogórza Przemyskiego fragmentów lasu o cechach lasu pierwotnego, unikatu na skalę europejską. W krajobrazie leśnym jakiego nie zobaczymy już w intensywnie gospodarowanych lasach – z dużą ilością grubych, starych drzew oraz leżącego wielkowymiarowego martwego drewna, reliktowa puszcza karpacka jest domem dla licznych zagrożonych wyginięciem gatunków. Od ponad 30 lat planuje się na tym terenie powstanie Turnickiego Parku Narodowego. Piękno reliktowej puszczy karpackiej promowane będzie poprzez organizację poplenerowej wystawy obrazów.

Uczestnicy pleneru: Henryk Guran, Elżbieta Leszków-Guran, Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska, Marek Maczuga, Barbara Maczuga, Viktoria Ivanets, Natalia Fenenko, Lena Rublova, Olga Zenkova, Taras Bilczuk, Igor Sirenko.

plenerplener (1)plener (2)plener (3)

Zapraszamy dziennikarzy do odwiedzania uczestników w trakcie pleneru w nowo otwartej bazie terenowej Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze w miejscowości Nowosiółki Dydyńskie lub na otwarciu wystawy poplenerowej 22 lipca w Arboretum w Bolestraszycach.

Zdjęcia z pleneru: https://www.facebook.com/Reliktowapuszcza

Kontakt: Radosław Michalski tel. kom.: 881035585

Naklejka (2)

Zapraszamy na szkolenie „Strażnicy Puszczy Karpackiej”.

SwissContributionProgramme_logo copy

 

Zapraszamy społeczność lokalną, przyrodników, turystów, fotografów oraz wszystkich, którzy zainteresowani są ochroną przyrody do uczestnictwa w 2-dniowych stacjonarnych szkoleniach dotyczących poradnictwa obywatelskiego z zakresu monitoringu instytucji publicznych i skutecznej ochrony przyrody Puszczy Karpackiej. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych narzędzi prawnych jakimi może się posłużyć każdy obywatel by skutecznie chronić przyrodę Puszczy Karpackiej.
Szkolenia stacjonarne odbędą się:
1. Na terenie Beskidu Niskiego w dniach 12 i 13 maja w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Chyrową”, Chyrowa 35. Zakwaterowanie: 11 maja od 18.00. Planowane godziny szkolenia: 1 dzień od 10.00 do 19.00 z przerwami, 2 dzień od 9.00 do 18.00 z przerwami.
2. Na terenie Bieszczad w dniach 14 i 15 maja w Pensjonacie „Gościniec Rabe”, Rabe 36a.
Zakwaterowanie: 13 maja od 18.00. Planowane godziny szkolenia: 1 dzień od 10.00 do 19.00 z przerwami.
2 dzień od 9.00 do 18.00 z przerwami.
3. Na terenie Pogórza Przemyskiego w dniach 16 i 17 maja w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wojtkówka”, ul. Wojtkówka 32. Zakwaterowanie: 15 maja od 18.00. Planowane godziny szkolenia: 1 dzień od 10.00 do 19.00 z przerwami. 2 dzień od 9.00 do 18.00 z przerwami.
Szkolenie jest bezpłatne, należy wypełnić formularz i odesłać pod wskazany w nim adres.
IF

Warsztaty w Huwnikach – podsumowanie

SwissContributionProgramme_logo copy

 

 

 

W dniu 14.12.2013r. w świetlicy wiejskiej w Huwnikach (gmina Fredropol) odbyło się drugie spotkanie z cyklu 4 warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. „Powrót do korzeni – propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego”. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Warsztaty stacjonarne prowadziła Pani Anna Maria Wajda. Głównym tematem spotkania były  tradycyjne ogrody wiejskie – charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego Pogórza Przemyskiego i tworzące mozaikę siedlisk i szachownicę pól uprawnych.

Pani A.M. Wajda wprowadziła uczestników w ww. temat przybliżając im historię oraz tradycje uprawy warzyw i roślin ozdobnych, a także zwróciła uwagę na potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego, przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

Słuchacze mieli okazję zapoznać się z wybranymi gatunkami roślin jak np. pasternak, fasola tyczna, jarmuż, różne odmiany ziemniaków (np. „Siwaki” o fioletowej skórce), bluszczyk kurdybanek, mięta, dziurawiec, wrotycz, krwawnik, dzika cykoria (cykoria podróżnik), macierzanka, koper,  w tym o znaczeniu obrzędowym jak np. kalina koralowa, bukszpan wiecznie zielony, rozchodnik ostry i rośliny ozdobne m.in.: aksamitki, malwy, nasturcje, nagietki, floksy, tojad, astry i inne.

Jednym z punków programu było stworzenie przez uczestników projektu warzywnika na podstawie nabytej wiedzy i przygotowanych przez prowadzącą wytycznych.

W dalszej części spotkania poruszono temat produktów tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych oraz ich certyfikacji.

Wykłady wzbogaciła swoją wiedzą i doświadczeniem Pani Elżbieta Skrzyszowska – Prezes LOT Wrota Karpat Wschodnich i Parter projektu. Pani Elżbieta na lokalnych przykładach omówiła tworzenie i rozwój tego typu produktów oraz płynące z nich korzyści, zachęcając uczestników do podejmowania inicjatywy w tym zakresie. Podzieliła się również – w szczególności z paniami – ciekawymi, tradycyjnymi przepisami kulinarnymi.

pasek_logo_szwajcar_2

Arboretum_4

Warsztaty w Arboretum w Bolestraszycach – podsumowanie.

SwissContributionProgramme_logo copy

 

 

 

W dniu 16.11.2013r. w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu 4 warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. „Powrót do korzeni – propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego”. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Warsztaty terenowe prowadziła Pani Elżbieta Żygała, a głównym tematem spotkania były tradycyjne odmiany jabłoni – historia uprawy, charakterystyka i rozpoznawanie. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tradycjami sadownictwa m.in. na Pogórzu Przemyskim, posmakować wybranych, charakterystycznych dla regionu owoców jabłoni, a także derenia – będącego specjalnością Arboretum, zwiedzić ogród i zobaczyć różne gatunki roślin zielnych, krzewów i drzew.

Dzięki warsztatom uczestnicy mogli poznać atuty smakowe owoców i ich praktyczne zastosowanie, a także  nauczyć się ich rozpoznawania na podstawie kształtu, barwy, smaku, terminów dojrzewania itp. Celem warsztatów było również zwrócenie uwagi na problem bezpowrotnego ginięcia niektórych, rzadkich starych odmian drzew owocowych, chętnie zamienianych na współczesne odmiany niskopienne i zachęcenie posiadaczy tradycyjnych sadów do ich pielęgnacji i przywracania im dawnej świetności.

 

pasek_logo_szwajcar_2

IF

Zaproszenie na cykl 4 warsztatów

SwissContributionProgramme_logo copy

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat Wschodnich”

serdecznie zapraszają mieszkańców z Gmin:

Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Dynów:

 • właścicieli starych, tradycyjnych sadów i ogródków przydomowych, rolników, właścicieli agroturystyk, obiektów gastronomicznych zainteresowanych tradycyjnym sadownictwem i warzywnictwem
 • przedstawicieli kół gospodyń wiejskich i NGO zajmujących się promocją lub wyrobem produktów lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych

na cykl 4 warsztatów realizowanych w ramach projektu pn.

„Powrót do korzeni – propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa
na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego”.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Na cykl 4 spotkań składają się 2 warsztaty terenowe oraz 2 stacjonarne, które odbędą się w IV kwartale 2013r. oraz I kwartale 2014r.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach w dniu 16 listopada (sobota) 2013r. od godz. 10:00 do 14:30.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 881 060 387 lub mailowo: e-mail: biuro@dziedzictwoprzyrodnicze.pl do dnia 14 listopada 2013r.

Celem warsztatów jest zapoznanie beneficjentów z lokalnymi odmianami drzew i warzyw, zakładaniem tradycyjnych sadów i ogródków przydomowych, ich pielęgnacją  oraz z zasadami certyfikacji produktów, kosztami i płynącymi korzyściami. Uczestnicy nabędą wiedzę praktyczną jak dbać o drzewa owocowe(m.in. przycinanie, szczepienie i okulizacja) jak i kiedy zakładać ogródki warzywne, a także jakie lokalne odmiany  powinny się w nich znaleźć i teoretyczną – związaną z historią i tradycją sadownictwa i warzywnictwa, walorami zdrowotnymi i smakowymi, zasadami dystrybucji, marketingu i promocji oraz rynkiem zbytu tych produktów,  potrzebą ochrony i kultywowania zwyczajów przodków oraz pożytkiem z uprawy starych odmian i ich przetwórstwa  a także certyfikacji produktów.

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • materiały dydaktyczne
 • wyżywienie
 • transport na trasie Leszczawa Dolna – Bolestraszyce (ze względu na utrudnioną komunikację lub jej brak). Osoby z Gminy Dynów, Dubiecko, Krasiczyn mogą wsiąść na wybranych przystankach busa (m.in. Bircza, Przemyśl)

Przystanki i orientacyjne godziny odjazdów:

-Kuźmina (godz. 7:30)

– Leszczawa Dolna (godz.8:00- na przystanku PKS w stronę Birczy)

– Bircza (godz.8:10 – pod budynkiem GOK)

– Rybotycze (godz.8:40– obok Szkoły)

– Huwniki (godz.8:55 – na placu przy Kościele)

– Fredropol (godz.9:15 – na placu koło Urzędu Gminy)

– Przemyśl (godz. 9:30 – przy ul. Czarnieckiego naprzeciwko przystanku PKS )

– Bolestraszyce (godz. 9:50 – Arboretum)

UWAGA: w zależności od potrzeb beneficjentów trasa przejazdu może ulec modyfikacji.

Osoby, które zgłoszą się na cykl warsztatów będą informowane o wszelkich zmianach na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy!

Formularz Zgłoszeniowy_warsztaty

plakat_3

 

SwissContributionProgramme_logo copy

Projekt: „Powrót do korzeni..”

SwissContributionProgramme_logo copy

Miło nam poinformować, że Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze otrzymała dofinansowanie na projekt pn. „Powrót do korzeni – propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego”, w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST w zakresie projektu „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Źródła finansowania projektu: wsparcie szwajcarskie – 19 980,00 PLN/5 879,93 CHF (90%), środki własne – 2 200,00 PLN/647,44 CHF (10%), całkowita wartość – 22 200,00 PLN/6 533,25 CHF (100%).

Okres realizacji: 01.10.2013r. – 30.04.2014r.

Głównym celem projektu jest propagowanie tradycji  sadownictwa i ogrodnictwa na obszarze Pogórza Przemyskiego poprzez promocję produktów tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych związanych z uprawą starych odmian drzew oraz roślin warzywnych.

Beneficjentem bezpośrednim są m.in. właściciele starych, tradycyjnych sadów i ogródków przydomowych, rolnicy, przedsiębiorcy, koła gospodyń wiejskich, NGO zajmujących się promocją lub produkcją produktów lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych a  pośrednio  wszyscy mieszkańcy obszaru objętego projektem:  JST, instytucje kultury, biblioteki oraz turyści i ludzie nauki, ponieważ celem działań jest również zwrócenie uwagi nie tylko lokalnej społeczności ale także instytucji publicznych, świata kultury i nauki oraz opinii publicznej na bogactwo lokalnej tradycji oraz na problem zanikania tych zwyczajów jak i bioróżnorodności sadów i ogrodów, składających się na dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe regionu a także na potrzebę ich ochrony i popularyzacji.

Partnerem w ww. projekcie jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat Wschodnich”.

Projekt składa się z 3 głównych działań:

I Działania informacyjno – promocyjne:

a) ukazanie się artykułów w lokalnej prasie – informujących o  działaniach projektowych

b) umieszczenie informacji o projekcie na stronach www

c) utworzenie zakładki na portalu turystycznym FDP www.exploreprzemyskie.com której celem będzie propagowanie tradycji sadownictwa i warzywnictwa, zachęcanie do ich kultywowania, promowanie produktów lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych.

II Organizacja i przeprowadzenie warsztatów:

Cykl 4 warsztatów będzie skierowany do 15 osób/podmiotów z terenów objętych projektem – głównie właścicieli starych, tradycyjnych sadów i ogródków przydomowych, właścicieli agroturystyk, gastronomii, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, lokalnych NGO.

III Opracowanie, druk i kolportaż publikacji:

Publikacja będzie przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców ze względu na zawarte treści gdyż będzie stanowić kompendium wiedzy dotyczącej tradycji sadowniczych i warzywniczych, lokalnych odmian i produktów, dotąd nie zebranej na tym obszarze, obrazującej bogactwo i różnorodność tego regionu, jego historię i kulturę co pozytywnie wpłynie na podniesienie wiedzy i wzrost poczucia dumy mieszkańców ze swojej Małej Ojczyzny, turystów zachęci do odwiedzania tych terenów aby zobaczyć kwitnące stare sady lub skosztować tutejszych specjałów, a naukowców – do prowadzenia dalszych badań mających na celu zachowanie posiadanego dziedzictwa.

Korzyści:

 • podniesienie wiedzy beneficjentów w zakresie zakładania i pielęgnacji tradycyjnych/ekologicznych sadów oraz ogródków przydomowych co pozytywnie wpłynie na ochronę zasobów genowych roślin użytkowych a także poprawi stan środowiska naturalnego
 • zwrócenie uwagi lokalnej społeczności, instytucji publicznych, NGO, turystów i naukowców na bogactwo przyrodnicze regionu, jego historię i kulturę oraz potrzebę podjęcia konkretnych działań na rzecz ochrony tego dziedzictwa
 • stały dostęp do informacji dla wszystkich zainteresowanych poprzez zakładkę na stronie www.exploreprzemyskie.com
 • promocja Pogórza jako unikatowej destynacji turystycznej wśród przyjezdnych co pozytywnie wpłynie na budowanie marki regionu i wzrost ruchu turystycznego

 

pasek_logo_szwajcar_2