Podsumowanie działalności Partnertswa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych.

 

Obraz1
Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych w terminie 01.06.2015r.-31.07.2015r. realizowało działania na zlecenie GDOŚ w ramach projektu „Natura i gospodarka-podstawy dialogu”. Liderem PN jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Obszar Natura 2000, na którym działa Partnerstwo to Pogórze Przemyskie (PLB180001) i Góry Słonne (PLB180003).
Uczestnikami byli m.in. członkowie PN oraz osoby zainteresowane z obszaru wsparcia – głównie:
– przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, rolnych i pasiecznych, rękodzielnicy – zainteresowani społeczną odpowiedzialnością biznesu,
– lokalne organizacje pozarządowe aktywnie wspierające zrównoważony rozwój terenów cennych przyrodniczo.
Partnerstwo Naturowe o profilu turystyczno – rolniczym skupia się m.in. na: agroturystyce oraz usługach towarzyszących, specjalistycznej obsłudze turystyki przyrodniczej, rolnictwie ekologicznym,
przetwórstwie produktów rolnictwa ekologicznego, pszczelarstwie, zbieractwie i przetwórstwie dziko rosnących płodów leśnych i łąkowych, hodowli tradycyjnych ras zwierząt, przetwórstwie produktów sadownictwa (tradycyjne odmiany drzew owocowych).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W ramach projektu zostały zrealizowane działania w zakresie pięciu zadań:
Zadanie I. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie dwóch jednodniowych wizyt studyjnych dla uczestników Partnerstwa Naturowego.

11.07.2015R. WIZYTA STUDYJNA – ZAGRODA GUCIÓW I APITURYSTYKA GOSPODARSTWO PASIECZNE „ULIK”.
Celem wizyty w Zagrodzie Guciów była prezentacja modelowego gospodarstwa agroturystycznego, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami a właścicielem dot. prowadzenia działalności agroturystycznej i zapoznanie uczestników z jej atrakcjami jako przykład możliwości kreowania produktów turystycznych wykorzystujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

IFCelem zwiedzania gospodarstwa pasiecznego „ULIK” była prezentacja pasiek i sposobu pozyskiwania naturalnych miodów pszczelich z terenów Roztocza. Uczestnicy: 22 uczestników.

IF
25.07.2015R. RODZINNE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE „FIGA” S.C. WALDEMAR I TOMASZ MAZIEJUK.
Celem wizyty była prezentacja gospodarstwa ekologicznego Figa, prowadzącego ekofarmę i produkującego ekologiczne sery kozie z naciskiem na produkcję z szacunkiem dla natury. Uczestnicy: 22 uczestników.

kozy_2
Zadanie II. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie trzech jednodniowych spotkań warsztatowo-szkoleniowych lub jednodniowych konferencji regionalnych dla uczestników PN.

SONY DSC12.07.2015r. TURYSTYKA WIEJSKA NA OBSZARACH CENNYCH PRZYRODNICZO – JAK ZAŁOŻYĆ I Z SUKCESEM PROWADZIĆ GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE.
Prezentowane podczas spotkania informacje dotyczyły m.in. zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, tworzenia produktów turystycznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowo-przyrodniczego regionu oraz najlepszych praktyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 zlokalizowanych w regionie, w którym działa Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych.
Celem szkolenia było podniesienie wiedzy uczestników nt. zasad prowadzenia agroturystyki, rodzaju usług okołoturystycznych oraz możliwości kreowania nowych produktów turystycznych a także możliwości rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Ilość uczestników spotkania: 20 osób.

18.07.2015r. MARKETING I PROMOCJA ORAZ BUDOWANIE MARKI PRODUKTU WYTWORZONEGO ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
Prezentowane podczas spotkania informacje dotyczyły kwestii związanych z prowadzeniem działalności na obszarach cennych przyrodniczo m.in. zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Były poruszane tematy związane z marketingiem i promocją takie jak: charakterystyka narzędzi marketingu, definiowanie grupy docelowej, budowanie wizerunku i marki produktów, instrumenty marketingu, strategie promocji i dystrybucji oraz polityka cenowa produktów a także poszukiwanie rynków zbytu.
Celem szkolenia było wsparcie beneficjentów w efektywnej promocji i sprzedaży wytworzonych produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych oraz ekologicznych.Ilość uczestników spotkania: 20 osób.

26.07.2015 PRODUKTY REGIONALNE, LOKALNE, TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE SZANSĄ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH NATURA 2000
Prezentowane podczas spotkania informacje dotyczyły m.in. kwestii związanych z prowadzeniem działalności na obszarach cennych przyrodniczo m.in. środowiskowych uwarunkowaniach i dobrych praktykach w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z zakładaniem gospodarstw ekologicznych i przetwórstwem oraz tworzeniem, certyfikacją produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych na obszarach chronionych i możliwościami pozyskania dotacji na rozpoczęcie/kontynuację działalności związanej z ich produkcją i przetwórstwem.
Celem szkolenia było zachęcenie uczestników do wytwarzania i wykorzystywania produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych jako źródła dochodu ale także podtrzymywania lokalnych tradycji z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego.
Ilość uczestników spotkania: 20 osób

Zadanie III. Zapewnienie udziału uczestników PN w trzech różnych wydarzeniach (kongresach, konferencjach, targach, kiermaszach, festiwalach, dniach miast i regionów itp. – regionalnych lub ogólnopolskich).

27-28.06.2015r. – „DNI OTWARTYCH DRZWI – BOGUCHWAŁA 2015”, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Impreza promocyjno-handlowa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników, hodowców, instytucji okołorolniczych i przedsiębiorców. Rokrocznie bierze w nim udział około 200 firm i podmiotów gospodarczych, a stoiska odwiedza ok. 15 tys. osób. Celem imprezy jest promocja instytucji i firm działających w obszarze rolnictwa, ułatwienie kontaktów pomiędzy rolnikami, producentami, handlowcami a konsumentami.
Partnerstwo Naturowe prezentowało się poprzez:
– promocję działalności PN w mobilnym punkcie informacyjnym, gdzie można było otrzymać materiały informacyjne o działalności Partnerstwa, jego profilu, celach i członkach,
– pokaz filmu o walorach przyrodniczo – turystycznych Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych,
– kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych dot. atrakcji turystycznych regionu (mapy, foldery, broszury), ulotki, wizytówki dot. lokalnych wytwórców, właścicieli bazy gastronomicznej i noclegowej i gadżetów,
– dystrybucję i degustację lokalnych wyrobów spożywczych tradycyjnych i ekologicznych m.in.: soków i przetworów owocowych, zdrowotnych syropów ziołowych, a także tradycyjnych wypieków i proziaków,
– prezentację wyrobów rękodzielniczych lokalnych rzemieślników.

tn_DOD_1
4-5.07.2015R. – „ORDYNANSOWE” MANEWRY SZWEJKOWSKIE W TWIERDZY PRZEMYŚL, Rynek w Przemyślu
Jedna z najważniejszych imprez turystycznych miasta Przemyśla. Co roku Manewry ściągają do Przemyśla tysiące turystów z całego świata. Od 1998 r. stanowią one plenerową imprezę promującą miasto i Pogórze Przemyskie związane z Twierdzą Przemyśl oraz ową kultową postacią literacką. Obejmują m.in. przemarsze regimentów szwejkowskich, pikniki, jarmarki oraz gry, turnieje, konkursy i zabawy. Wystawcami byli m.in. organizacje pozarządowe promujące turystykę i kulturę regionu.
Na stoisku zostało zaprezentowane Partnertwo Naturowe poprzez:
– udzielanie informacji o profilu, celach i działaniach PN poprzez mobilny punkt informacyjny PN
– kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych i gadżetów,
– pokaz filmu o walorach przyrodniczo – turystycznych regionu,
– prezentację wystawy dot. dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru na którym działa PN.
Dla najmłodszych zostały zorganizowane konkursy i zabawy o tematyce przyrodniczej oraz malowanie twarzy w zwierzątka występujące na obszarach Natura 2000 objętych działaniami PN. Dodatkowo Pracownia „Zapiecek” zorganizowała warsztaty ceramiczne, gdzie każdy mógł ulepić swoje ulubione zwierzątko. Na stoisku prezentowano także rękodzieło lokalnych rzemieślników.

tn_MS_5

19.07.2015R – KARPACKI /USTRZYCKI/ JARMARK TURYSTYCZNY, Park Pod Dębami, Ustrzyki Dolne
KJT to kontynuacja Ustrzyckiego Jarmarku Turystycznego, który trzykrotnie był organizowany u boku „Bojkowiany”. Jarmark promuje szeroko pojętą kulturę karpacką, dlatego wśród zaproszonych gości oprócz polskich wystawców byli również Czesi, Ukraińcy, Węgrzy i Słowacy – w sumie zaprezentowało się około 30 podmiotów. Imprezę odwiedziło parę tysięcy osób – mieszkańców miasta i okolic oraz turystów. Wystawcami były m.in. organizacje pozarządowe, samorządy, kola gospodyń wiejskich, podmioty promujące kulturę, sztukę i turystykę zrównoważoną.
Partnerstwo Naturowe prezentowało się poprzez:
– informację w mobilnym punkcie informacji PN nt. profilu Partnerstwa oraz celów jego działania,
– kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych i gadżetów,
– prezentację zdrowej żywności: soków i dżemów domowej roboty, ekologicznych miodów, wyrobów z derenia jadalnego,
– prezentację filmu o walorach przyrodniczo-kulturowych,
– Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka prezentowało historię naszego regionu poprzez pocztówki z okolicznościowymi stemplami, a także ciekawe opowieści.
Obok degustacji przygotowana była wystawa wyrobów rękodzielniczych, a także można było spróbować swych sił w kręceniu powrozów podczas pokazu ginących zawodów.

KJT_5
Zadanie IV. Przygotowanie oraz emisja dwóch działań promocyjnych dostosowanych do profilu PN- artykułu w prasie oraz audycji radiowej.

Artykuł ukazał się w prasie regionalnej: Życie Podkarpackie
• nakład gazety wynosi 15 000 egz.
• ukazuje się w powiatach: przemyskim, jarosławskim, przeworskim, lubaczowskim oraz w Birczy, Dubiecku, Dynowie i w Rzeszowie
Audycja radiowa ukazała się w regionalnej rozgłośni radiowej: Radio Rzeszów. Audycja trwała ok. 20 min.
• zasięg – Województwo Podkarpackie /100%/
• średnia tygodniowa słuchalność: ponad 650 tys. słuchaczy

Zadanie V. Utworzenie mobilnego punktu informacji dla Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych.
– termin działania Punku: 01.06.2015r. – 31.07.2015r.
– miejsce działania: Nowosiółki Dydyńskie 4, 37-734 Fredropol

Punkt działał również podczas wydarzeń i spotkań realizowanych w ramach PN.

tn_MS_1
W mobilnym punkcie informacji PN kolportowano :
– materiały informacyjne: broszurę opisującą działalność PN, profil, cele działań PN, uczestników PN; publikację dot. możliwości i warunków inwestycyjnych na obszarach Natura 2000,
– materiały informacyjno-promocyjne dot. atrakcji turystycznych regionu (mapy, foldery, broszury), ulotki, wizytówki dot. lokalnych wytwórców, właścicieli bazy gastronomicznej i noclegowej,
– gadżety: pendrivy, magnesy, pocztówki.
Mobilny punkt informacji PN odwiedzany był przez turystów i gości nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Informacje udzielane były kompleksowo w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Nowy film o Pogórzu Przemyskim i Górach Słonnych!

W sobotę 25.07.2015 o godz. 13.25 będzie można obejrzeć w TVP2 odcinek serialu Misja Natura w całości zrealizowany na Pogórzu Przemyskim i w Górach Słonnych. Emisja filmu w telewizji publicznej jest największą, jak dotychczas, akcją promującą turystycznie obszar Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych, którego liderem jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze.

 

serial Misja Natura (1)

 

misja natura

„Eko-logiczni – Eko-turystyczni” – zielona turystyka szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza – podsumowanie

Pasek plskTransgraniczny projekt pn. „Eko-logiczni – Eko-turystyczni” – zielona turystyka szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza to pomysł na współpracę w zakresie rozwoju turystyki realizowany przez trzy organizacje: Lokalną Organizację Turystyczną „Wrota Karpat Wschodnich”, Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze oraz Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva.

Przedsięwzięcie obejmujące swoim zasięgiem na terenie województwa podkarpackiego powiaty: przemyski, bieszczadzki, leski i sanocki a w Kraju Preszowskim powiaty: Levoča, Poprad, Stará Lubovňa, Kežmarok i Sabinov zostało zrealizowane w terminie 09.02.2015r. – 31.05.2015r. W projekcie wzięło udział 40 beneficjentów: właściciele gospodarstw rolnych i ekologicznych, agroturystyk, a także osoby chcące takowe założyć.

Głównym zadaniem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionów poprzez propagowanie rozwoju ekoturystyki na obszarach wiejskich, a także wywarcie korzystnego wpływu na sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców polsko – słowackiego pogranicza dzięki zwiększeniu aktywności gospodarczej lokalnych społeczności. W tym celu podjęto następujące działania:

 • zorganizowano szkolenia po stronie polskiej i słowackiej, które dotyczyły m.in. aspektów prawnych i podatkowych ważnych przy zakładaniu i prowadzeniu działalności agroturystycznej oraz gospodarstw ekologicznych, usług okołoturystycznych, możliwości pozyskania dotacji zewnętrznych, zasad pisania biznesplanów;
 • przeprowadzono indywidualne doradztwo, w trakcie którego beneficjenci ocenili możliwości rozwojowe posiadanych gospodarstw i wybrali najwłaściwsze pod względem ekonomicznym kierunki rozwoju działalności turystycznej i ekologicznej. Podczas cyklu spotkań, zostały opracowane dla nich indywidualne biznesplany;
 • wspólnie wzięto udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach (10-12.04.2015r.) w celu dotarcia z promocją produktów turystycznych oraz walorów przyrodniczo-kulturowych regionów do większej liczby odbiorców. Targi były okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z podmiotami branży turystycznej. Odwiedzający stoisko byli również informowani o celach realizowanego projektu oraz o źródłach jego wsparcia;
 • przeprowadzono dwa warsztaty wyjazdowe dla uczestników projektu:

- po stronie słowackiej (24-26.04.2015r.)

- po stronie polskiej (16-18.05.2015r.)

Warsztaty miały charakter informacyjny, poznawczy i integracyjny. Ich celem było poznanie walorów przyrodniczo – kulturowych obu regionów, tradycyjnego jadła i rzemiosła, prezentacji modelowych gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, wymianie doświadczeń, przekazania dobrych praktyk. Warsztaty zawierały również część teoretyczną dotyczącą m.in. sposobów aranżacji i stylizacji ogrodów wiejskich i roli architektury w kreowaniu marki regionu, a także z dziedziny marketingu i promocji w eko/turystyce, tworzenia oferty turystycznej, obsługi turystów;

 • utworzono wspólną bazę danych ofert turystycznych, wydano informator oraz opracowano podstronę internetową prezentującą atrakcje turystyczne oraz oferty turystyczne polsko-słowackiego pogranicza;
 • zorganizowano 2-dniową konferencję podsumowującą projekt, która odbyła się w dniach 26-27.05.015r. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele JST, NGO, branży turystycznej. Podczas spotkania zostały przedstawione rezultaty projektu, efektywność podjętych działań oraz ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Na konferencji dyskutowano również o szansach rozwoju ekoturystyki na obszarach wiejskich, wdrażania innowacyjności w turystyce, a także roli lokalnych społeczności, NGO oraz JST w zarządzaniu turystyką zrównoważoną. Partnerzy projektu podpisali deklarację dalszej współpracy wspierającej rozwój turystyki zrównoważonej na terenach polsko-słowackiego pogranicza.

loga patnerow PL-SK

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DOTYCZĄCE PRTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W ZARZĄDZANIU LASAMI

 

pasek_lasObszar Puszczy Karpackiej to jeden z 238 najważniejszych regionów na świecie pod względem zachowania bioróżnorodności (tzw. lista Global 200 wg WWF). Jest to też miejsce o wybitnym potencjale dla zrównoważonego rozwoju i ekoturystyki. Jednakże pomimo wysokich walorów przyrodniczych, obszar ten narażony jest na nieprzemyślane działania gospodarcze i inwestycyjne będące zagrożeniem dla unikalnej przyrody.
Czy wiesz, że Twój głos może uratować las? O tym, jaki będzie los naszego wspólnego dobra, jakim są lasy Karpat, należące do Skarbu Państwa, powinno decydować szerokie grono osób. W ramach naszego projektu „Twój głos ratuje Twój las – początek partycypacji
w zarządzaniu lasami” chcemy zaangażować wszystkich zainteresowanych dobrym stanem przyrodniczym lasów Beskidu Niskiego, Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego, w procedurę opracowywania Planów Urządzania Lasu (PUL) w nadleśnictwach i inwestycje w obszarach leśnych.
Zapraszamy na cykl szkoleń: 1-dniowych teoretycznych i 2-dniowych warsztatów, prowadzonych przez ekspertów z dziedziny prawa, na których poznasz leśną terminologię techniczną, dowiesz się, jak wyglądają spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia dokumentu PUL. Dla uczestników przygotowane będą także materiały obejmujące projekty PUL oraz dokumenty inwestycyjne dotyczące realizacji przedsięwzięć w lasach.
Wykładowcy – specjaliści z monitoringu działań administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody : Paweł Pawlaczyk – ekspert z prawa leśnego, Anna Sowa – radca prawny.
Szkolenia teoretyczne odbędą się:

1. Na terenie Beskidu Niskiego w dniu 9 czerwca w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Chyrową”, Chyrowa 35.
Zakwaterowanie: 8 czerwca od 18.00.

2. Na terenie Bieszczad w dniu 10 czerwca w Pensjonacie „Gościniec Rabe”, Rabe 36a.
Zakwaterowanie: 9 czerwca od 18.00.

3. Na terenie Pogórza Przemyskiego w dniu 11 czerwca w „Dwór Wapowce”, Wapowce 78 A.
Zakwaterowanie: 10 czerwca od 18.00.

Liczba miejsc ograniczona.
Dojazd we własnym zakresie.
W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli zapewnione: wyżywienie, nocleg, salę wykładową, materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia należy przesyłać na email spk@dziedzictwoprzyrodnicze.pl do dnia 31 maja 2015.
W razie pytań podajemy nr telefonu 609-008-039. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz uzasadnić chęć uczestnictwa w szkoleniu. O przyjęciu na szkolenie zgłaszający zostaną powiadomieni drogą mailową. Nie jest wymagane zameldowanie na terenie województwa Podkarpackiego.
Szkolenia warsztatowe odbędą się w późniejszym terminie, o czym poinformujemy uczestników.

Twój głos, ratuje Twój las!

pasek_las

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze w partnerstwie z Fundacją WWF Polska rozpoczęła właśnie realizację projektu pn. „Twój głos, ratuje Twój las” w ramach trzeciej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem projektu jest wsparcie udziału społecznego w procesie opracowywania przez instytucje publiczne, wieloletnich planów gospodarowania lasami oraz planowania inwestycji w lasach oddziałujących negatywnie na przyrodę. Projekt ma za zadanie zaangażować w proces planowania kluczowych interesariuszy lokalnych, przyrodników, turystów, którzy dostrzegają problem, że proces zarządzania Lasami Państwowymi przebiega w hermetycznym gronie, a w konsultacjach społecznych, mimo iż są one zagwarantowane przez prawo – nikt nie bierze udziału. Rezultatem projektu ma być eliminacja złych praktyk polegających na braku udziału czynnika społecznego, który ma być gwarantem zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, we współdecydowaniu o losach Lasów Państwowych.

Zachęcamy do włączenia się w aktywny udział w projekcie. W jego ramach przewidujemy utworzenie GRUP ROBOCZYCH w trzech obszarach: Beskid Niski, Bieszczady, Pogórze Przemyskie. Osoby chętne będą otrzymywały od nas drogą mailową, regularnie wszelkie informacje dotyczące procedury opracowywania Planu Urządzenia Lasu w danym Nadleśnictwie oraz inwestycji w lasach.

Planujemy także organizację szkoleń i warsztatów polegających na zapoznaniu uczestników z leśną terminologią techniczną, symulacją spotkań konsultacyjnych dotyczących tworzenia dokumentu PUL. Dla uczestników przygotowane będą także materiały obejmujące projekty PUL oraz dokumenty inwestycyjne dotyczące realizacji przedsięwzięć w lasach.

Jeśli chcesz w tym uczestniczyć, przyłącz się do nas! Pamiętaj – Twój głos, ratuje Twój las.

Masz pytania? Pisz do nas: spk@dziedzictwoprzyrodnicze.pl

albo zadzwoń na Zielony Telefon 609-008-039

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji

Światowy Dzień Ziemi ‘2015 pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”

Światowy Dzień Ziemi – zbliża się kolejna edycja święta. Obchodzony jest na świecie od 1970 roku, a od 1990 roku Dzień Ziemi obchodzony jest również w Polsce, zawsze 22 kwietnia. Nasz coroczny finał w postaci otwartego festynu organizowany jest w niedzielę 26 kwietnia, w godz. 10.00 – 18.00, Warszawa, Park Pole Mokotowskie. Głównym zadaniem naszego święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem jej mieszkańców.

Tegoroczne obchody Światowego Dni Ziemi poświęcone są promocji odnawialnych źródeł energii i temu tematowi poświęcamy głównie program obchodów. A do tej pory podczas kolejnych edycji Dnia Ziemi udało nam się wspólnie:

 • Rozdać około 194 tysięcy sadzonek drzew,
 • Zebrać około 75 ton makulatury,
 • Zebrać około 78 ton szkła,
 • Zebrać około 38,7 ton zużytych baterii,
 • Zebrać około 100 ton elektrośmieci, w zamian rozdać 50 tysięcy roślin ozdobnych,
 • Zorganizować akcję w obronie warszawskich parków. 1998 i 1999 r. – akcja OCALMY POLE MOKOTOWSKIE, 2003r. – akcja POPARCIA IDEI PARKU PRZY DWORCU ZACHODNIM,
 • Zorganizować konkursy, w których udział wzięło około 80 tysięcy dzieci i młodzieży z całej Polski,
 • Zbudować złożoną z ponad 800 prac dzieci ZIELONĄ PIRAMIDĘ MARZEŃ,
 • Zebrać podczas festynów Dnia Ziemi w parku Agrykola i na Polu Mokotowskim około 1 210 000 uczestników,
 • Rozdać 30 000 ekologicznych, lnianych toreb (akcję zapoczątkowaliśmy w 1994r.),
 • Postawić na Polu Mokotowskim KRĄG MEGALITÓW – Pomnik Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego (w 2000 roku, w roku 2001 krąg przenieśliśmy na tern Biblioteki Narodowej),
 • Wyłonić 13 laureatów konkursu CZŁOWIEK ROKU POLSKIEJ EKOLOGII (konkurs organizowany od 2001 r.).

Oprócz naszej oferty Dzień Ziemi obchodzony jest na terenie całego kraju, prawie w każdej szkole i przedszkolu.

Gorąco zachęcamy Państwa do organizacji wydarzeń związanych z Dniem Ziemi na terenie Państwa gmin, szkół, reklamujcie swoje przedsięwzięcia na naszej stronie internetowej.

Festyn – program:

 • Zainteresowani już dziś mogą zbierać elektroodpady, opakowania z tworzyw sztucznych, aluminium i szkła będziemy jak co roku zbierać te odpady rozdając w zamian rośliny. Punkt zbiórki tradycyjnie uruchomiony zostanie na Skrze, a nad jego organizacją będzie czuwać Remondis Electrorecycling.

Zbierać będziemy wg następującego przelicznika:

 • 1 szt. dużego sprzętu = 1 roślinka
 • 3 szt. średniego sprzętu = 1 roślinka
 • 6 szt. drobnego sprzętu = 1 roślinka
 • 1 szt. średniego sprzętu i 4 szt. drobnego sprzętu = 1 roślinka
 • 2 szt. średniego sprzętu i 2 szt. drobnego sprzętu = 1 roślinka
 • 20 opakowań szklanych (słoiki, butelki) = 1 roślinka
 • 20 opakowań z tworzywa (butelki po napojach, chemii gospodarczej) = 1 roślinka
 • 20 puszek aluminiowych po napojach = 1 roślinka
 • Jednym z partnerów Światowego Dnia Ziemi będzie Polska Organizacja Turystyczna, która serdecznie zaprasza do odwiedzenia jej stoiska i poznania laureatów polskiej edycji konkursu Eden. Więcej Informacji na temat unikalnych miejsc w Polsce znajdą Państwo na stronie www.edenpolska.pl
 • Lasy Państwowe tradycyjne przygotowały sadzonki rodzimych drzew i już od 13.00 będą wydawane. Odwiedzając stoiska Lasów Państwowych przygotowane z myślą o uczestnikach Dnia Ziemi 2015, będzie można, poznać zasady zachowania się w lesie, nauczyć się jak racjonalnie korzystać z lasu, odwiedzić stoiska 3 Leśnych Kompleksów Promocyjnych
 • Kraina Małych Przyjaciół OZE czyli ekologiczne warsztaty edukacyjne

  i artystyczne nt. odnawialnych źródeł energii. Konkursy plenerowe, quizy oraz zabawy rodzinne. Astronomiczna lekcja o klimacie. Laboratorium przemian

 • Stół Darów Ziemi – produkty tradycyjne i ekologiczne – ekspozycja połączona ze sprzedażą przygotowana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego

O czystość i porządek na festynie po raz kolejny zadba MPO w m. st. Warszawie.

Już dziś serdecznie zapraszamy.

Plakat Dzień Ziemi '2015

„Eko-logiczni – Eko-turystyczni” – nabór do projektu

Lokalna Organizacja Turystyczna Wrota Karpat Wschodnich informuje o realizacji projektu pn. Eko-logiczni – Eko-turystyczni zielona turystyka szansą rozwoju polsko słowackiego pogranicza, w partnerstwie z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze oraz Ekotrend Slovakia zväz ekologického poľnohospodárstva.

Czas trwania projektu: od 9 lutego do 31 maja 2015 r. Projekt realizowany jest po stronie polskiej w powiatach: przemyskim, bieszczadzkim, leskim i sanockim a po stronie słowackiej w rejonach: Levoča, Poprad, Stará Lubovňa, Kežmarok i Sabinov.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionów poprzez propagowanie rozwoju ekoturystyki na obszarach wiejskich, a także wywarcie korzystnego wpływu na sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców polsko – słowackiego pogranicza dzięki zwiększeniu aktywności gospodarczej lokalnych społeczności.

Projekt przewiduje:

- 2 szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia agroturystyk, gospodarstw ekologicznych i usług okołoturystycznych;

- 2 warsztaty wyjazdowe w celu poznania walorów przyrodniczo – kulturowych obu regionów, tradycyjnego jadła i rzemiosła, prezentacji modelowych gospodarstw i wymiany doświadczeń;

- indywidulane doradztwo i pisanie biznesplanów

- wspólną promocję m.in. poprzez udział w targach AGROTRAVEL, międzynarodową konferencję, stworzenie wspólnej bazy ofert turystycznych oraz wydanie informatora.

Beneficjentami są przede wszystkim mieszkańcy terenów wiejskich objętych projektem: właściciele gospodarstw rolnych i ekologicznych, agroturystyk, a także osoby chcące takowe założyć. W szczególności zapraszamy osoby pozostające na tzw. ukrytym bezrobociu i kobiety z ww. powiatów.

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesyłać do 28 lutego br. na formularzu dostępnym na stronach: www.wrotakarpat.com oraz www.dziedzictwoprzyrodnicze.pl drogą elektroniczną na adres: organistowka@gmail.com. Więcej informacji pod nr telefonu 731 666 781.

plakat8-pl-1

Formularz zgłoszeniowy_pl

Pasek plskProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

„Eko-logiczni – Eko-turystyczni”

loga patnerow PL-SKProjekt: „Eko-logiczni – Eko-turystyczni” – zielona turystyka szansą rozwoju polko-słowackiego pogranicza.

Wnioskodawca: Lokalna Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat Wschodnich”

Partner krajowy: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Partner zagraniczny: Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva          

Termin realizacji projektu: 09.02.2015 – 31.05.2015

Wartość projektu: 54 400,00 Euro

Dofinansowanie z EFRR: 46 240,00 Euro

Współfinansowanie z budżetu państwa: 5 440,00 Euro

Projekt będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: przemyskim, bieszczadzkim, leskim i sanockim a po stronie słowackiej w Kraju Preszowskim w powiatach: Levoča, Poprad, Stará Lubovňa, Kežmarok i Sabinov.

Cele projektu:

Głównym celem proj. jest podniesienie atrakcyjności turyst. regionów poprzez propagowanie rozwoju ekoturystyki na obszarach wiejskich, a także wywarcie korzystnego wpływu na sytuację społ-ekonom mieszkańców polsko – słowackiego pogranicza dzięki zwiększeniu aktywności gosp. lokalnych społeczności.

 Cel ogólny będzie realizowany poprzez cele bezpośrednie:

 • poprawa jakości usług turystycznych które wpłyną na wzmocnienie konkurencyjności
  i atrakcyjności polsko-słowackiej oferty turystycznej dzięki podniesieniu kwalifikacji osób działających w branży turystycznej;
 • nawiązanie współpracy i integrowanie środowisk zainteresowanych rozwojem turystyki zrównoważonej po stronie polskiej i słowackiej, poprzez wymianę informacji i doświadczeń, wzajemnej prezentacji dobrych praktyk, umożliwienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy właścicielami gospodarstw agroturystycznych, rolnikami, przedstawicielami JST i działaczami NGO;
 • promocja walorów przyrodniczo – kulturowych pogranicza poprzez publikacje informacyjno – promocyjne, udział w targach turystycznych, tworzenie wspólnych kanałów informacyjnych wpływających na poszerzenie wiedzy turystów, inwestorów branży turystycznej jak i samych mieszkańców regionów przygranicznych nt. atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjno – wypoczynkowej tych obszarów;
 • wspieranie działalności ekoturystycznej zgodnej ze zrównoważonym rozwojem na terenach wiejskich poprzez szkolenia, warsztaty oraz indywidualne doradztwo skierowane m.in. do osób zamierzających prowadzić gospodarstwa agroturystyczne, rolnictwo ekologiczne, a także świadczyć usługi okołoturystyczne, co wpłynie na aktywizację lokalnej społeczności i poprawę ich sytuacji ekonomicznej oraz ochronę środowiska naturalnego.

Grupy docelowe:

Grupą docelową jest społeczność zamieszkująca tereny wiejskie objęte projektem – właściciele gospodarstw rolnych i ekologicznych, agroturystyk, a także osoby chcące takowe założyć. Projekt w szczególności adresowany jest do grup marginalizowanych – osób pozostających na tzw. ukrytym bezrobociu oraz kobiet.

Działania proj. przewidziane są na 4 m-ce:

 1. Organizacja biura oraz akcji informacyjno – promocyjnej; przeprowadzenie naboru dla uczestników projektu.
 2. Przeprowadzenie 2 warsztatów wyjazdowych po stronie polskiej i słowackiej dla zakwalifikowanych uczestników o charakterze informacyjnym, poznawczym i integracyjnym w celu poznania walorów przyrodniczo – kulturowych obu regionów, tradycyjnego jadła i rzemiosła, prezentacji modelowych gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych wymianie doświadczeń, przekazania dobrych praktyk.
 3. Organizacja 4 szkoleń (2 po stronie polskiej i 2 po stronie słowackiej) dotyczących m.in. aspektów prawnych i podatkowych ważnych przy zakładaniu i prowadzeniu działalności agroturystycznej oraz gospodarstw ekolologicznych, usług okołoturystycznych, możliwości pozyskania dotacji zewnętrznych, zasad pisania biznesplanów.
 4. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa, podczas którego beneficjenci ocenią możliwości rozwojowe posiadanych gospodarstw i wybiorą najwłaściwsze pod względem ekonomicznym kierunki rozwoju działalności turystycznej i ekologicznej. Zostaną opracowane dla nich indywidualne biznesplany.
 5. Stworzenie wspólnej bazy danych ofert turystycznych, która zostanie wykorzystana do opracowania informatora, który będzie kolportowany wśród właścicieli agroturystyk, gospodarstw ekologicznych, podmiotów branży turystycznej, punktów informacji turystycznej, a także podczas konferencji i targów.
 6. Organizacja konferencji podsumowującej projekt, podczas której zostaną przedstawione rezultaty projektu, efektywność podjętych działań oraz ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów.
 7. Wspólny udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach w celu dotarcia z promocją produktów turystycznych oraz walorów przyrodniczo-kulturowych regionów do większej liczby odbiorców. Targi będą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z podmiotami branży turystycznej.

Pasek plskProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa (10%) za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

FDP LOGO

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do współpracy.

 

Informujemy, że zamierzamy ubiegać się o środki finansowe z NFOŚiGW w Warszawie na realizację działań społeczności lokalnych na rzecz środowiska naturalnego.
Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.
Pomysłodawcami mogą być: osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe fundacje.
Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych przykładowych obszarów:
- czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków;
- ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
- lokalny monitoring przyrodniczy;
- przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich;
- ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi;
- budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
- odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew;
- zachowanie i pielęgnacja cennych alei przyrodniczych;
- zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
- zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie młodych zbiorników wodnych;
- rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym;
- modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt;
- usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
- renaturyzacja/rekultywacja obszarów zdegradowanych przez człowieka;
- ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej;
- działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.
Termin składania zgłoszenia: 15 stycznia 2015
Okres realizacji projektu: lipiec 2015 –czerwiec 2017
Ilość inicjatyw lokalnych oddolnych w projekcie: min: 20 inicjatyw
Budżet na 1 inicjatywę: ok.  20 000,00 PLN (max 400 000,00 na 20 inicjatyw)
Dofinansowanie: 100%
Jakie dokumenty są potrzebne do każdej inicjatywy ?:
 • Nazwa inicjatywy – jednoznaczna identyfikacja np. Ochrona owadów zapylających w powiecie X; Termomodernizacja ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w miejscowości Y;
 • opis inicjatywy i uzasadnienie jej celowości, :
A.  Lokalizacja inicjatywy (gmina/gminy)
B. Zasadność i celowość wdrożenia inicjatywy, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań środowiskowych (zidentyfikowana potrzeba służąca poprawie stanu lokalnego środowiska naturalnego)
C. Zaplanowane działania w ramach inicjatywy i oczekiwane mierzalne rezultaty
D. Planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji inicjatywy odniosą jej bezpośredni uczestnicy, lokalna społeczność i środowisko naturalne
E. Sposób zaangażowania lokalnych zasobów (naturalnych, społecznych, finansowych) w realizację inicjatywy
 • opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatyw,
 • zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatyw,
 • umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatyw

Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw!

Partnerstwo Naturowe na targach HANDMADE i EcoFamily.

W dniach od 15 do 16 listopada br. Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych wzięło udział w targach kieleckich EcoFamily – Ekologia dla Rodziny.

Na wystawie, na powierzchni ok. 1000 m2 swoją ofertę prezentowało 140 firm z Polski i Niemiec. Targowe stoiska wypełniła m.in. ekologiczna żywność, ręcznie wykonane ozdoby, odzież, zabawki i biżuteria oraz naturalne kosmetyki. Odwiedzający mogli również poznać innowacyjne rozwiązania dla domu i skorzystać z szerokiej oferty ekologicznych gospodarstw rolniczych. Targi odwiedziło ponad 6.5  tysiąca gości. Imprezę urozmaicały różnorodne pokazy i konkursy. Partnerstwo, oprócz stoiska z rękodziełem, zdrową żywnością i materiałami informacyjno –promocyjnymi, prezentowało ciekawe warsztaty: z powroźnictwa – prowadzone przez Tomira Haydera, wikliniarskie – realizowane pod okiem Jacka Wydrzyńskiego oraz ceramiczne – skierowane m.in. dla najmłodszych, którymi zaopiekowała się Katarzyna Grabka z Pracowni Ceramiki Artystycznej „Zapiecek”. Były też pokazy kulinarne – w specjalnie przygotowanej Strefie Vip gotowali przedstawiciele Korony Kielce i Effektora. Wszystkie ekologiczne produkty potrzebne kucharzom dostarczyli  wystawcy. Imprezie towarzyszyła konferencja „Rolnictwo ekologiczne – nowe perspektywy” współorganizowana przez partnerów targów: Ekogwarancja PTRE, Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych oraz Stowarzyszenie Polska Ekologia. Targi objęte zostały  honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wizje Natury 2014

Związek Polskich Fotografów Przyrody, we współpracy z Kampinoskim
Parkiem Narodowym, zaprasza na jubileuszową X edycję Międzynarodowego
Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury” – w dniach 15-16
listopada 2014 roku do Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego
w Izabelinie, przy ul. Tetmajera 38.

W planach – jak zwykle – wiele atrakcji: spotkania z mistrzami
fotografii przyrodniczej z kraju i zza granicy, pokazy filmowe,
przegląd pokazów konkursowych, wernisaż wystawy, a przede wszystkim
wspaniała atmosfera oraz możliwość posłuchania ale i porozmawiania o
fotografii, przyrodzie z innymi.
Wstęp na imprezę jest wolny.
http://zpfp.pl/wizje-natury/2014

Na festiwalu będzie też stoisko naszej Fundacji, będzie można dowiedzieć się więcej o naszej działalności, oraz otrzymać wydane przez nas publikacje.

Zapraszamy!

baner_wizje natury2014-do-internetu (2)

 

IV Targi Ekologia dla Rodziny

15-16 listopada  w Kielcach odbędą się IV Targi Ekologia dla Rodziny ECOFAMILY. Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych będzie promować  ekoturystykę, produkty ekologiczne, tradycyjne, regionalne i lokalne oraz powiązane z nimi rolnictwo ekologiczne.

Partnerstwo zaprosiło również do współpracy lokalnych artystów, twórców ludowych i rękodzielników. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko a także do udziału w ciekawych warsztatach!

Więcej informacji na stronie: http://www.targikielce.pl/pl/iv-targi-ekologia-dla-rodziny-ecofamily,262,d.htm

Podsumowanie uczestnictwa Partnerstwa Naturowego na Targach NATURA FOOD.

Odbywające się w dn. 3-5 października 2014r. Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD odwiedziło ponad 12 tys. gości. Wśród ponad 300 producentów z kraju i zagranicy m.in. z Litwy, Węgier, Włoch, Republiki Czeskiej, Niemiec oraz Japonii, byli również członkowie Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych. Partnerstwo promowało zdrową, naturalną i regionalną żywność: ekologiczne miody, soki i przetwory, susze owocowe i grzybowe, nietuzinkowe piwa z Browaru Ursa Maior oraz tradycyjne potrawy z Pogórza. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających, którzy chętnie degustowali nasze produkty oraz pozyskiwali informacje na temat działalności samego Partnerstwa. Ponad 50% odwiedzających stanowili przedstawiciele kadry menedżerskiej, rolnicy, producenci, przetwórcy, właściciele sklepów oraz dystrybutorzy żywności. Targom towarzyszyło szereg spotkań i konferencji branżowych przeznaczonych dla producentów artykułów ekologicznych oraz właścicieli i pracowników sklepów – Akademia Biokuriera oraz seminaria w ramach Forum BIObiznes, a także Forum EKObranży, poświęcone zagadnieniom handlu i sprzedaży w biznesie ekożywności. Dla naszych członków była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych.

III Edycja Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy

W dniach 13-14 września 2014r. Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych, którego liderem jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, wzięło udział w III Edycji Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy. Międzynarodowa Impreza targowa, której przewodnie hasło brzmiało: „Karpaty – pomiędzy mistyką a inteligentnym rozwojem”, odbyła się w Hali Podpromie w Rzeszowie w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, a jej organizatorami byli: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia. Celem imprezy była prezentacja krajów i regionów karpackich oraz alpejskich: promocja ich walorów przyrodniczo – kulturowych, atrakcji turystycznych i potencjału społeczno-gospodarczego.

tn_DSC_0382

Stoisko Partnerstwa Naturowego prezentowało zarówno lokalne rękodzieło: ikony i obrazy Pani Agnieszki Bieniek – Wydrzyńskiej, patery Pana Jacka Wydrzyńskiego oraz meble rustykalne Pana Tomira Hayder jak i tradycyjne nalewki Pani Janiny Olszańskiej oraz zdrowotne soki Pani Aleksandry Ryzner. Wystawa oraz ciekawe materiały informacyjne wspierały promocję walorów kulturowo – przyrodniczych regionu i zachęcały turystów do odwiedzenia Pogórza. Gościnnie na stoisko została zaproszona Pani Halina Tołstyj z Ukrainy, która poprowadziła warsztaty malowania zabawek, cieszące się zainteresowaniem nie tylko najmłodszych ale również osób dorosłych.

tn_DSC_0320

Na targach swoje oferty turystyczne prezentowały organizacje pozarządowe, uczelnie oraz samorządy miast jak np. Dębica, Truskawiec , Sambir, Lwów, Snina czy Świdnik, a walory uzdrowiskowe m.in. Rymanów, Horyniec czy Iwonicz. Wśród wystawców znaleźli się także przedsiębiorcy, m.in. wędliniarze, piekarnie, producenci i dystrybutorzy wina, napojów i pierogów. Nie zabrakło również artystów i rękodzieła. W sumie zaprezentowało się 120 wystawców z całej Europy, m.in. z Hiszpanii, Szwajcarii, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Belgii, Rosji, Węgier i Niemiec.

tn_DSC_0371